Werkgever, de uitzendonderneming Wijco Payrolling BV hodn Wijco Jobs gevestigd en kantoorhoudende te Neede aan de Magnoliastraat 26, 7161 BW, vertegenwoordigd door de heer S.J. Wijdenes in de hoedanigheid van directeur.

en

Werknemer, de uitzendkracht:

Naam                            :
Adres                            :
Postcode + woonplaats   :
Geboren op                    :                                                        

verklaren hierbij een uitzendovereenkomst te zijn aangegaan voor de duur van de terbeschikkingstelling, onder de volgende voorwaarden.

De uitzendonderneming zal de uitzendkracht ter beschikking stellen aan de hieronder genoemde inlener. De uitzendkracht zal krachtens de door de inlener aan de uitzendonderneming verstrekte opdracht arbeid verrichten onder toezicht en leiding van de inlener, conform artikel 7: 690 BW.

Naam inlener                          :
Adres en plaats                      :
Contactpersoon en afdeling   :
Telefoonnummer                   :
Ingangsdatum                       :
Functie van de uitzendkracht of de aard van het werk:
Overeengekomen arbeidsduur:
Indien van toepassing de vermoedelijke einddatum van de terbeschikkingstelling:
De cao/beloningsregeling:
Bruto feitelijk (uur)loon     :
Van toepassing zijnde ADV-compensatie
Van toepassing zijnde toeslagen voor overwerk en/of verschoven uren
Van toepassing zijnde toeslag voor onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag)
Van toepassing zijnde ploegentoeslag
Van toepassing zijnde reiskostenvergoeding
Overige van toepassing zijnde kostenvergoedingen                       

IBAN Banknummer van de uitzendkracht:
BIC:

Op deze uitzendovereenkomst is het uitzendbeding van toepassing. Dit betekent dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt, doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht aan de inlener op verzoek van de inlener ten einde komt (artikel 13 NBBU-cao).

De uitzendkracht heeft vóór ondertekening van deze uitzendovereenkomst juiste en volledige inlichtingen aan de uitzendonderneming verstrekt over zijn of haar arbeidsverleden in verband met het opvolgend werkgeverschap (artikel 7 NBBU-cao). Er is geen sprake van opvolgend werkgeverschap wanneer de toepasselijkheid daarvan niet is voorzien als gevolg van het door de uitzendkracht bewust of anderszins verwijtbaar verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen.

Zodra de uitzendkracht voldoet aan de voorwaarden voor toetreding van de pensioenregeling, zoals opgenomen in artikel 31 NBBU-cao, zal hij deelnemen aan het Bedrijfstakpensioenfonds STIPP.

Op deze uitzendovereenkomst is de NBBU-cao voor Uitzendkrachten van toepassing zoals te vinden op www.nbbu.nl. De uitzendkracht heeft kennis genomen van deze cao. De uitzendonderneming en de uitzendkracht zijn gehouden alle verplichtingen voortvloeiende uit deze cao na te komen.

Artikel 1

Deze uitzendovereenkomst fase 1 en 2 duurt een periode van 78 gewerkte weken. Als deze periode is voltooid en de uitzendovereenkomst wordt voortgezet, of als er binnen 6 maanden een nieuwe uitzendovereenkomst wordt aangegaan, treedt fase 3 in werking.

Artikel 2

A: De uitzendkracht verklaart zich bekend met de volgende feiten:

 • Uitsluitend de uitzendonderneming en niet de inlener is het loon verschuldigd aan de uitzendkracht;
 • De uitzendonderneming reserveert op de uur beloning voor kort verzuim/bijzonder verlof, feestdagen[1], vakantiedagen en vakantiebijslag;
 • Aan de uitzendkracht is informatie verstrekt over de verlangde beroepskwalificatie
 • Alle materialen die aan de uitzendkracht ter beschikking zijn gesteld door de uitzendonderneming of inlener blijven hun eigendom.
 • De werknemer heeft gedurende Fase 1 en 2 van de toepasselijke cao geen aanspraak op loon voor zover hij/zij niet daadwerkelijk arbeid verricht.

B: De uitzendkracht verklaart zich voorts bekend en akkoord met het volgende:

 • Deze uitzendovereenkomst eindigt van rechtswege als de inlener, om welke reden dan ook, niet langer van uitzendwerk of de uitzendkracht gebruik wil of kan maken. Of doordat de uitzendkracht om welke reden dan ook, daaronder begrepen arbeidsongeschiktheid, niet langer de bedongen arbeid wil of kan verrichten;
 • Elk verzoek van de uitzendkracht tot wijziging van functie, arbeidstijd en overige arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden wordt beoordeeld in het kader van de driehoeksverhouding uitzendkracht/uitzendonderneming/inlener. Dit betekent dat de uitzendonderneming alleen aan een dergelijk verzoek tegemoet kan komen als zowel het bedrijfsbelang van de uitzendonderneming als dat van de inlener daaraan niet in de weg staat;
 • De terbeschikkingstelling van uitzendkracht aan de inlener kan ook door de uitzendonderneming worden beëindigd, als dit naar het oordeel van de uitzendonderneming noodzakelijk is.
 • Indien de inlener de ter beschikkingstelling beëindigt omdat de werknemer niet op het werk verschijnt en niet reageert op het verzoek van de werkgever om zijn afwezigheid te verklaren, zal het dienstverband geacht worden te zijn geëindigd ten gevolge van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. 

C: De uitzendkracht is jegens de uitzendonderneming verplicht:

 • zijn/haar functie naar beste weten en kunnen uit te oefenen en de opdrachten zorgvuldig en met grote ijver uit te voeren;
 • geheimhouding te bewaren omtrent al hetgeen de uitzendkracht bij de uitoefening van zijn/haar functie bekend wordt en waarvan de uitzendkracht redelijkerwijze kan vermoeden, dat bekendmaking daarvan de uitzendonderneming of de inlener schade kan toebrengen;
 • Bij het verrichten van de werkzaamheden daarvoor bestemd werkmateriaal en/of werkkleding te gebruiken, als dit in de bedrijfstak van de inlener gebruikelijk is en/of de wens daarvan kenbaar wordt gemaakt;
 • de uitzendonderneming direct op de hoogte te stellen als de uitzendkracht een arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding met de inlener aan gaat;
 • om gedurende de arbeidstijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen en deze desgevraagd aan bevoegde personen ter inzage te verstrekken.

[1] Voor feestdagen kan de uitzendonderneming er ook voor kiezen om deze niet te reserveren, maar om deze gedurende minimaal een kalenderjaar uit te betalen, conform artikel 28 lid 1 sub f NBBU-cao voor Uitzendkrachten.

Artikel 3  Risico-Inventarisatie

De uitzendkracht zal in het belang van orde, veiligheid en gezondheid de gegeven voorschriften en aanwijzingen, zoals deze voor het personeel van de inlener van toepassing zijn, in acht nemen. De uitzendkracht krijgt een beschrijving van de gevaren en risico’s van de werkplek en maatregelen om deze te beperken.

Artikel 4 Ziekte

 • Bij ziekte informeert de uitzendkracht onverwijld, maar in ieder geval vóór 9.30 uur, de inlener alsmede de uitzendonderneming;
 • De uitzendkracht machtigt de uitvoerder van de aanvullende Ziektewetverzekering en het UWV, om gebruik te maken van de administratieve gegevens, verband houdende met ziekteperiode(n) van de uitzendkracht die bij het UWV bekend zijn, voor zover deze gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de aanvullende Ziektewetverzekering (artikel 25 van de NBBU-cao).

Artikel 5  Geheimhouding en meldingsplicht

 1. De uitzendkracht is verplicht geheimhouding te bewaren omtrent al hetgeen de uitzendkracht bij de uitoefening van zijn functie bekend wordt en waarvan de uitzendkracht redelijkerwijze kan vermoeden, dat bekendmaking daarvan de uitzendonderneming of de inlener schade kan toebrengen.
 2. Het is de uitzendkracht verboden handelingen te verrichten die erop gericht zijn het uitzendwerk dat hem is opgedragen, uit eigen beweging te beëindigen met de bedoeling deze arbeid te vervolgen via een andere uitzendonderneming, zonder dat daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door de uitzendonderneming die hem voor het verrichten van dat uitzendwerk te werk heeft gesteld.
 3. Als een uitzendkracht korte tijd na de uitzendovereenkomst rechtstreeks in dienst treedt van de inlener is hij verplicht hiervan aan de uitzendonderneming terstond en vooraf mededeling te doen. Dit dient schriftelijk te geschieden

Artikel 6 Overige documenten

De navolgende documenten maken integraal deel uit van deze arbeidsovereenkomst. Door deze arbeidsovereenkomst te ondertekenen verklaart de uitzendkracht enerzijds dat hij kennis heeft genomen van deze documenten en anderzijds akkoord te zijn met de inhoud van deze documenten. De documenten waarbij hierna nadrukkelijk verwezen wordt, zijn de uitzendkracht ter kennis gebracht en uitgelegd in zijn moedertaal, althans in ieder geval in het Engels. De documenten zijn ook vertaald in verschillende talen.  Deze documenten zijn eveneens te raadplegen op de website van Wijco.

Het betreft:

Formulier inzake machtiging inhoudingen uitzendkracht t.l.v. badges, klokkaarten, sleutels, huisvestingskosten, bedrijfsvervoer en overige bedrijfseigendommen , inhoudingen schades aan bedrijfseigendommen van Wijco
Formulier inzake machtiging AVG
Formulier inzake Ziektekosten verzekering Holland Zorg
Formulier inzake Afstand verklaring Ziektekosten verzekering
Formulier inzake huishoudelijk reglement inlener
Formulier inzake Gezondheidsverklaring voedingsindustrie
Formulier inzake RIE (Risico inventarisatie en evaluatie)
Verklaring inzake Nevenwerkzaamheden uitzendkracht
Verklaring inzake Anti Discriminatie Wijco Detachering BV  
Verklaring inzake klachtenregeling Wijco Detachering BV
Document inzake handboek AVG 

Ondergetekenden verklaren met het bovenstaande akkoord te gaan.

 

Datum:                                                                                   Plaats:

Naam vertegenwoordigingsbevoegde werkgever:               Naam uitzendkracht:

 

………………………………………………………..               ………………………………………...............

 

Handtekening                                                                        Handtekening